GDPR of AVG

Algemene voorwaarden / Cookie- & Privacybeleid

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

Verantwoordelijke uitgever van de website

De verantwoordelijke uitgever van de site is AB Creations NV is een communicatiebedrijf met maatschappelijke zetel Windhoek 22 in 8790 Waregem en met het Belgisch ondernemeningsnummer BE0431 678 704 ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wij nodigen de gebruiker uit om aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site te lezen. Door het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker ze zonder enig voorbehoud. AB Creations NV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, wij raden de gebruiker daarom aan ze regelmatig te raadplegen.

Gebruik van de site

De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan de gebruiker bezorgd bij wege van algemene informatie over AB Creations NV en haar activiteiten.

De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden en enkel voor persoonlijk gebruik.

Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wetten en wettelijke of contractuele bepalingen. De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die de belangen van AB Creations NV of van haar cliënten zou kunnen schaden.

Garanties en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud gedownload of op enigerlei wijze bekomen in het kader van het gebruik van de dienst is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat AB Creations NV niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke schade dan ook aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van dergerlijke inhoud.

Deze dienst wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid. AB Creations NV garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, de verwachtingen van de gebruiker vervult, 100 % betrouwbaar en zonder fout is, dat de informatie die bekomen wordt door gebruik van de dienst precies en waar is, en dat alle mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.

AB Creations NV zal alle redelijke inspanningen doen om op haar site informatie te publiceren die, haar inziens, up-to-date is. Ze garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de site voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die deze site bevat, kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals typfouten. Deze informatie wordt ten indicatieve titel verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen.

Deze internetsite bevat hyperlinken naar andere sites evenals linken naar andere informatiebronnen. Deze linken en informatiebronnen worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de gebruiker gesteld. AB Creations NV oefent geen controle uit op deze informatie. Bijgevolg staat ze niet garant voor de kwaliteit en/of volledig karakter van deze informatie.

Algemeen, kan AB Creations NV in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor om het even welke schade van welke aard ook, voorvloeiende uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid van contractuele aard is of niet, van delictuele – of quasi-delictuele aard, of gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid of op een andere, zelfs al was AB Creations NV op voorhand op de hoogte gebracht geweest van de mogelijkheid van zulke schade. AB Creations NV zal op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van de gebruikers (van Internet).

Contact

Gebruikers worden uitgenodigd hun opmerkingen, suggesties of om het even welke commentaar mee te delen, hetzij via email naar het volgende adres : info@ab.be, hetzij via post naar het volgende adres : AB Creations NV, Windhoek 22 in 8790 Waregem.

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar compilatie en haar samenstelling (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, software, gegevensdatabanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van AB Creations NV.

Behoudens uitdrukkelijke bepalingen, zal de gebruiker in geen geval, deze site , geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AB Creations NV.

Cookies

AB Creations NV gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter aft e stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan kun je de website niet bezoeken.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of je mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Bescherming van de persoonsgegevens nav AVG*

Gegevensbescherming

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch je (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s, bestelde artikelen, gedownloade informatie, … van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en emails) te kunnen verbeteren.

E-mailadressen en persoonlijke data

We gebruiken een e-mailadres en andere data alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor voorafgaande toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken en de gegevens zijn altijd in te zien / aan te passen / te verwijderen via deze link  of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar deze Algemene voorwaarden en Cookie- & Privacybeleid. We verstrekken geen e-mailadressen en data aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die je vrijwillig via onze site of op een andere manier aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mochten we je informatie willen gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, dan zullen we je hierover vooraf inlichten. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om tijdig bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van persoonsgegevens. Op verzoek verlenen we onze klanten, prospecten, leveranciers en andere relaties inzage in alle informatie die we over hen vastleggen. Hieronder wordt mede verstaan de mogelijkheid om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden, waaronder dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen via info@ab.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

Data Protection Officer

Je kan steeds terecht bij onze Data Protection Officer Piet Coucke via piet@ab.be.

Beschikbaarheid

De site werd ontwikkeld voor raadpleging op de meest gangbare informaticaplatformen. De recentste navigators worden eveneens gaandeweg toegelaten in de meest gangbare resoluties.

Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil voortvloeiende uit of verbonden met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, zal het geschil onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Kortrijk (België). AB Creations NV behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien ze het opportuun acht.

* Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement d.d. 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens